AXIS

TIP: Jeden z ostnů na kuličce je šroubovací.

ŘEŠENÍ: Povolte osten, vložte nejdelší vyšroubovaný osten ježka do ložiska (směrem ven z klece) a převraťte ložisko spolu s ježkem. Řešením není rozebrání ložiska.

 

TIP: One of the spines on the ball is screwed.

SOLUTION: Loosen the spine, insert the longest unscrewed spine into the bearing (out of the cage) and invert the bearing together with the hedgehog. The disassembly of the bearing is not a solution.

 

 CLASSIC

TIP: Najděte nejširší otvor a dva nejkratší ostny.

 

TIP: Find the widest hole and the two shortest spines.

 

ŘEŠENÍ:

 

 

 

 EPIC

TIP: Ostny se nejlépe uchopí, když je klec ve vodorovné poloze a poté je lze nasměrovat na dané místo. Ježkem se pak dá otáčet nejlépe za pomoci dvou prstů zasunutých z vrchní části klece.

ŘEŠENÍ: Nejdříve najděte na ježkovi jeho nejširší osten a ten zasuňte do víčka na dně klece. Otočte ježkem - posune se čep v první drážce. Položte klec do vodorovné polohy a kutálejte s ní, dokud neuvidíte, že clonka v otvoru neumožnila přístup k níže umístěnému víčku. Do otvoru pod clonkou nasměrujte středně tlustý osten, otočte ježkem - posunou se dva čepy dále od středu. Nyní se pokuste prostrčit středovým otvorem uvnitř klece nejtenčí osten. Ježka držte přitisknutého na dně klece a přitom postavte klec na víčko s logem R. Otočte ostnem - posunou se tři čepy nejdále od středu a vnitřní část sjede klecí uvnitř až na víčko s logem R. (Pokud víčko nesjede, srovnejte znovu středně silným ostnem ježka pozici dvou čepů, které posouvá, tak aby byly přesně na konci jejich dráhy.) Uvolněnou součást vyjměte otvorem klece a zasaďte ji třemi vyčnívajícími čepy do spodního víčka klece. Nyní použijte tuto součást jako klíč - začněte s ní otáčet proti směru hodinových ručiček a víčko pod ní by se mělo začít vyšroubovávat. Jakmile víčko vyšroubujete, vyjměte zbylý díl a ježek je venku. Gratuluji!

 

TIP: -

SOLUTION: First, find the widest spine on the hedgehog and insert it in the lid on the bottom of the cage. Turn the hedgehog - the pin moves in the first groove. Place the cage in a horizontal position and roll it until you see the hole allowing the access to the lid below. Aim the medium thick bar into this hole, turn the hedgehog - the two pins move away from the center. Now try to insert the thinnest spine through the center hole inside the cage. Hold the hedgehog pressed to the bottom of the cage while placing the cage on the lid with the R logo. (Upside down). Turn the spine - the three pins furthest away from the center move, and the inner part slides down the cage to the lid with the R logo. (If the lid does not slide, re-position the two pins with the use of hedgehog to the end of their path.) Remove the loose part with the cage opening and insert it with three protruding pins into the lower cage lid. Now use this component as a key - start rotating it counterclockwise and the lid underneath should begin to unscrew. When you unscrew the cap, remove the remaining part and the hedgehog is out. Congratulations!

 

 GEN

TIP: Najděte správnou kombinaci ostnů - zároveň se do meziprostoru víčka klece musí dostat dva nejkratší ostny.

 

TIP: Find the right combination of spines - at the same time two shortest spines must get into the cage lid.

 

 HEXAHOG (HEXA, HEXXA)

TIP: Klec HEXA - Najděte správný otvor a správnou polohu Hexu.

TIP: Klec HEXXA - Nejlepší technikou je začít sestavovat první řadu od dílu číslo 1 až k dílu číslo 6. Díly se lépe sestavují (zasazením čepu do díry) ve směru OD STŘEDU ven, nikoliv z vnějšku klece směrem ke středu. Jakmile budete hotovi s první řadou je lepší tuto řadu zajistit přiloženou gumičkou. Poté pokračujte v sestavování druhé řady dílů 7 až 12. Nyní můžete menší klec HEXA vložit opatrně do této větší klece a umístit horní víčko, které bude držet celou klec pohromadě.

 

TIP: Cage HEXA - Find the correct hole and the correct Hex position.

TIP: HEXXA Cage - The best technique is to start assembling the first row from piece number 1 to piece number 6. Pieces are better assembled from the center out, not from outside the cage toward the center. Once you are done with the first row, it is better to secure this line with the included rubber band. Then continue assembling the second row from piece number 7 to piece number 12. Now you can insert the smaller HEXA cage carefully into this larger cage and place the top lid that will hold the entire cage together.

 

ŘEŠENÍ / SOLUTION:

 

 

 JEŽIVAL , SPIKEROLLER

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

TIP: Find the widest hole of the cage.

 

 ORIGINAL

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

ŘEŠENÍ:

 

 

TIP: Find the widest hole of the cage.

 

SOLUTION:

 

 

 RETRO

TIP: -

 

TIP: -

 

 

 

 

 

© Copyright WEB.rademic.cz  Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno.