> HISTORY OF A HEDGEHOG IN THE CAGE PUZZLE <

The Hedgehog in the Cage is the most famous Czech Puzzle.

 

> THE MYSTERY OF A PUZZLE STORY / SHADOW TRILOGY <

 Shadow district, Vonts, Fast Arrows, flying bicycle, yellow pin, Širokko, Jaroslav Foglar, ..

 

ANTIQ          AXIS         CLASSIC         EPIC         EPIC 2022         FANTOM         GEN         HEXA
HEXAHOG         JEŽIVAL / SPIKEROLLER         ORIGINAL         NEMO         NOVEL         RETRO         RIVAL

 ANTIQ

TIP: Zapuštěný osten by měl procházet boční stěnou otvoru klece.

ŘEŠENÍ SEKUNDÁRNÍHO ÚKOLU:

Přilož ježka zapuštěným ostnem na symbol v pravé spodní části mapy.

Horní osten ti ukáže, že by ses měl zaměřit na symbol židovské hvězdy.

Vlož mapu zpět do tubusu, na kterém najdeš květ, střed tohoto květu umísti na hvězdu na mapě (Staronová synagoga).

Římská čísla korespondují s pořadím písmen v květu na mapě.

Z toho by jsi měl rozluštit slovo DREAM.

Další postup napovídá přiložený pokyn: "..moji následovníci nahradí původní uložení mého poselství moderním způsobem."

Tím je v dnešní době internet.

Zadej skrytou subdoménu, kde je namísto www napsáno dream -  http://dream.rademic.cz

 

HINT: The spike aligned with the surface of the ball should pass through the side wall of the cage opening.

SOLUTION OF SECONDARY TASK:
Place the recessed hedgehog on the symbol at the right bottom corner of the map.
The upper spike will show you that you should focus on the symbol of the Jewish star.
Insert the map back into the tube on which you will find the flower, place the center of this flower on the star on the map (Old-New Synagogue).
Roman numerals correspond to the order of the letters in the flower on the map.
You should decipher the word DREAM from this.
The next step is indicated by the attached instruction: "..my followers will replace the original shelter of my secret in a modern way."
This is the Internet today.
Enter the hidden subdomain where dream is written instead of www -  http://dream.rademic.cz

 

 AXIS

TIP: Jeden z ostnů na kuličce je šroubovací.

ŘEŠENÍ: Povolte osten, vložte nejdelší vyšroubovaný osten ježka do ložiska (směrem ven z klece) a převraťte ložisko spolu s ježkem. Řešením není rozebrání ložiska.

 

HINT: One of the spines on the ball is screwed.

SOLUTION: Loosen the spine, insert the longest unscrewed spine into the bearing (out of the cage) and invert the bearing together with the hedgehog. The disassembly of the bearing is not a solution.

 

 CLASSIC

TIP: Najděte nejširší otvor a dva nejkratší ostny.

 

HINT: Find the widest hole and the two shortest spines.

 

ŘEŠENÍ:

 

 

SOLUTION:

 

 

 EPIC

TIP: Ostny se nejlépe uchopí, když je klec ve vodorovné poloze a poté je lze nasměrovat na dané místo. Ježkem se pak dá otáčet nejlépe za pomoci dvou prstů zasunutých z vrchní části klece.

ŘEŠENÍ: Nejdříve najděte na ježkovi jeho nejširší osten a ten zasuňte do víčka na dně klece. Otočte ježkem - posune se čep v první drážce. Položte klec do vodorovné polohy a kutálejte s ní, dokud neuvidíte, že clonka v otvoru neumožnila přístup k níže umístěnému víčku. Do otvoru pod clonkou nasměrujte středně tlustý osten, otočte ježkem - posunou se dva čepy dále od středu. Nyní se pokuste prostrčit středovým otvorem uvnitř klece nejtenčí osten. Ježka držte přitisknutého na dně klece a přitom postavte klec na víčko s logem R. Otočte ostnem - posunou se tři čepy nejdále od středu a vnitřní část sjede klecí uvnitř až na víčko s logem R. (Pokud víčko nesjede, srovnejte znovu středně silným ostnem ježka pozici dvou čepů, které posouvá, tak aby byly přesně na konci jejich dráhy.) Uvolněnou součást vyjměte otvorem klece a zasaďte ji třemi vyčnívajícími čepy do spodního víčka klece. Nyní použijte tuto součást jako klíč - začněte s ní otáčet proti směru hodinových ručiček a víčko pod ní by se mělo začít vyšroubovávat. Jakmile víčko vyšroubujete, vyjměte zbylý díl a ježek je venku. Gratuluji!

 

HINT: The spikes are best gripped when the cage is in a horizontal position and then they can be directed to the right location. The hedgehog can be turned best with the help of two fingers inserted from the top of the cage.

SOLUTION: First, find the widest spine on the hedgehog and insert it in the lid on the bottom of the cage. Turn the hedgehog - the pin moves in the first groove. Place the cage in a horizontal position and roll it until you see the hole allowing the access to the lid below. Aim the medium thick bar into this hole, turn the hedgehog - the two pins move away from the center. Now try to insert the thinnest spine through the center hole inside the cage. Hold the hedgehog pressed to the bottom of the cage while placing the cage on the lid with the R logo. (Upside down). Turn the spine - the three pins furthest away from the center move, and the inner part slides down the cage to the lid with the R logo. (If the lid does not slide, re-position the two pins with the use of hedgehog to the end of their path.) Remove the loose part with the cage opening and insert it with three protruding pins into the lower cage lid. Now use this component as a key - start rotating it counterclockwise and the lid underneath should begin to unscrew. When you unscrew the cap, remove the remaining part and the hedgehog is out. Congratulations!

 

 EPIC  2022 (v.3)

TIP: Ostny se nejlépe uchopí, když je klec ve vodorovné poloze a poté je lze nasměrovat na dané místo. Ježkem se pak dá otáčet nejlépe za pomoci dvou prstů zasunutých z vrchní části klece.

ŘEŠENÍ: Položte klec do vodorovné polohy a kutálejte s ní, dokud neuvidíte, že clonka v otvoru neumožnila přístup k níže umístěnému víčku.

Do otvoru pod clonkou nasměrujte nejširší osten a ten zasuňte do víčka na dně klece. Otočte ježkem - posunou se čepy v drážce, postavte klec na víčko s logem R, vnitřní část sjede klecí uvnitř až na víčko s logem R. (Pokud víčko nesjede, srovnejte znovu ostnem ježka pozici dvou čepů, které posouvá, tak aby byly přesně na konci jejich dráhy.)

Uvolněnou součást vyjměte otvorem klece a zasaďte ji třemi vyčnívajícími čepy do spodního víčka klece. Nyní použijte tuto součást jako klíč - začněte s ní otáčet proti směru hodinových ručiček a víčko pod ní by se mělo začít vyšroubovávat. Jakmile víčko vyšroubujete, vyjměte zbylý díl a ježek je venku!

 

HINT: The spikes are best gripped when the cage is in a horizontal position and then they can be directed to the right location. The hedgehog can be turned best with the help of two fingers inserted from the top of the cage.

SOLUTION: Place the cage in a horizontal position and roll it until you see the hole allowing the access to the lid below.

Aim the widest spike into the hole under the screen and insert it into the lid at the bottom of the cage. Turn the hedgehog - the pins in the groove move, place the cage on the lid with the R logo (upside down) the inner part goes down the cage inside to the lid with the R logo. (If the lid does not slide, re-position the two pins with the use of hedgehog to the end of their path.)

Remove the loose part with the cage opening and insert it with three protruding pins into the lower cage lid. Now use this component as a key - start rotating it counterclockwise and the lid underneath should begin to unscrew. When you unscrew the cap, remove the remaining part and the hedgehog is out!

 

 FANTOM

ŘEŠENÍ / SOLUTION:

 

 

 GEN

TIP: Najděte správnou kombinaci ostnů - zároveň se do meziprostoru víčka klece musí dostat dva nejkratší ostny.

 

HINT: Find the right combination of spines - at the same time two shortest spines must get into the cage lid.

 

 HEXAHOG (HEXA, HEXXA)

TIP: Klec HEXA - Najděte správný otvor a správnou polohu Hexu.

TIP: Klec HEXXA - Nejlepší technikou je začít sestavovat první řadu od dílu číslo 1 až k dílu číslo 6. Díly se lépe sestavují (zasazením čepu do díry) ve směru OD STŘEDU ven, nikoliv z vnějšku klece směrem ke středu. Jakmile budete hotovi s první řadou je lepší tuto řadu zajistit přiloženou gumičkou. Poté pokračujte v sestavování druhé řady dílů 7 až 12. Nyní můžete menší klec HEXA vložit opatrně do této větší klece a umístit horní víčko, které bude držet celou klec pohromadě.

 

HINT: Cage HEXA - Find the correct hole and the correct Hex position.

HINT: HEXXA Cage - The best technique is to start assembling the first row from piece number 1 to piece number 6. Pieces are better assembled from the center out, not from outside the cage toward the center. Once you are done with the first row, it is better to secure this line with the included rubber band. Then continue assembling the second row from piece number 7 to piece number 12. Now you can insert the smaller HEXA cage carefully into this larger cage and place the top lid that will hold the entire cage together.

 

ŘEŠENÍ / SOLUTION:

 

 

 JEŽIVAL / SPIKEROLLER

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

HINT: Find the widest hole of the cage.

 

 ORIGINAL

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

ŘEŠENÍ:

 

 

HINT: Find the widest hole of the cage.

 

SOLUTION:

 

 

 NEMO

TIP 1:

NEVZDÁVEJ HLEDÁNÍ! Správný zápis souřadnic je 34° 57'S 150° 30'W
TIP 2:
Pokud jsi souřadnice a objev nacházející se na www.rademic.cz nenašel klikni  ZDE !
TIP 3:
Nevíš jak symboly vypadají? Jejich podobu najdeš na měšci! Římské číslice jsou v jeho středu a na okrajích jsou symboly, které máš hledat.

ŘEŠENÍ:

I. MOBILIS IN MOBILI - slogan ponorky Nautilus (uvnitř klece při pohledu jedním a druhým oválným otvorem směrem vzhůru směrem k periskopu)
II. znak Atlantidy najdete stejně jako ostatní symboly na měšci pod daným římským číslem v jeho středu. Tento symbol uvidíte na periskopu při jeho vytažení, otočení dvakrát vlevo (po směru hodinových ručiček) a následným pohledem do čelního otvoru ponorky
III. číslo je 13 (počet kroužků po obvodu díry uvnitř klece, kterou prochází kulička dovnitř mechanizmu)
IV. KRAKATICE - Dvacet tisíc mil pod mořem (při pohledu z vrchu periskopu směrem dolů)
JACHTA - Děti kapitána Granta
(na vnitřní straně povytaženého periskopu při pohledu čelním otvorem)
BALON - Tajuplný ostrov
(na vnitřní straně čela ponorky při pohledu zadním otvorem)

V. nekonečno nalezne každý s prostorovou představivostí, řešení níže

 

 

HINT 1:
DON'T GIVE UP THE SEARCH! The correct coordinate transcript is 34° 57'S 150° 30'W
HINT 2:
If you did not find the coordinates and a discovery located on www.rademic.cz, click  HERE !
HINT 3:
Don't know what the symbols look like? You can find their shape on the bag. Roman numbers related to the task number are in the center and the symbols you have to look for are on the edges.
SOLUTION:

I. MOBILIS IN MOBILI – a slogan of the submarine Nautilus (inside the cage when looking through one and the other oval hole upwards to the periscope)

II. the symbol of Atlantis can be found just like the other symbols on the bag under the given Roman number in its center. You will see this symbol on the periscope when it is pulled out, turning twice to the left (clockwise) and then looking into the front hole of the submarine
III. the number is 13 (the number of dots around the perimeter of the hole inside the cage through which the ball passes inside the mechanism)
IV. KRAKATICE - Twenty thousand miles under the sea (looking down from the top of the periscope)
YACHT - Captain Grant's Children (on the inside of the extended periscope when viewed through the front opening)
BALLOON - Mysterious island (on the inside of the submarine front when viewed through the rear opening)
V. everyone can find infinity with spatial imagination, solution below

 

 

 NOVEL

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

ŘEŠENÍ: „Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme za vyčnívající osten ježkem a soustředíme se na pět okolních ostnů umístěných kolem osy nejdelšího ostnu. Nejprve dostaneme ven tři přilehlé nejkratší ostny.  až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu. Popostrčíme předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou se nacházející ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven. Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak zadní dva vyčnívající se dostanou mimo klec i zbývající přilehlé ostny., a poněkud doleva.

Tím ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překážejí jeho vyklouznutí ven , zmizí z jiných otvorů klece v jejím vnitřku a zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající osten střídavě sem a tam. Přitom se osvobozuje ježek stále víc a více svými ostny z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává způsobem přesně opačným. To už je snadné!“

Poznámka: S respektem k dílu pana Jaroslava Foglara byl použit původní návod z románu Záhada hlavolamu, kde byl přidán text, který tento model popisuje konkrétněji a naopak přeškrtnut text, který je spíše abstraktní tvorbou autora.

Ježek Novel nerozšroubovatelný (s černým ježkem uvnitř) se může principem trochu lišit od modelu Novel rozšroubovatelný (s nerezovým ježkem uvnitř). Nerezový ježek má paty ostnů o milimetr větší a také jeho princip zásadně ovlivňuje utažení polokoulí. Měly by být dotažené tak akorát, ideálně na středy mezera/osten na polokoulích.

© Copyright WEB.rademic.cz  Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno.