HISTORY OF A HEDGEHOG IN THE CAGE PUZZLE

 

 History of the most famous Czech Puzzle.

 

THE MYSTERY OF A PUZZLE STORY / SHADOW TRILOGY

 

 Shadow district, Vonts, Fast Arrows, flying bicycle, yellow pin, Širokko, Jaroslav Foglar, ..

 

TIPY A ŘEŠENÍ / HINTS AND SOLUTIONS

 

JEŽCI a HLAVOLAMY / HEDGEHOGS and PUZZLES

ANTIQ *** 

AXIS ****
CLASSIC *** 
   CLASSIC mosaz / brass ***** + CLASSIC nerez / stainless steel *****
CLASSIC nerez rozšroubovatelný **** / CLASSIC stainless steel screwable ****
     EPIC ****    EPIC *** 
    FANTOM ****
GEN *** 
HEXAHOG *****

              JEŽIVAL / SPIKEROLLER ****

ORIGINAL *** 
MYSTIC ****
NEMO
NOVEL ****
RIVAL *****

BEZ NÁVODU / WITHOUT MANUAL

     AMULET  *****        RETRO ***        HEXA ****         BUK/BEECH **         PATRIOT **

DEMONTICONI / DEMONTICONS

ZIGGY
STELLA
ZAK
SCARLETT

 ANTIQ ***

TIP: Zapuštěný osten by měl procházet boční stěnou otvoru klece.

ŘEŠENÍ SEKUNDÁRNÍHO ÚKOLU:

Přilož ježka zapuštěným ostnem na symbol v pravé spodní části mapy.

Horní osten ti ukáže, že by ses měl zaměřit na symbol židovské hvězdy.

Vlož mapu zpět do tubusu, na kterém najdeš květ, střed tohoto květu umísti na hvězdu na mapě (Staronová synagoga).

Římská čísla korespondují s pořadím písmen v květu na mapě.

Z toho by jsi měl rozluštit slovo DREAM.

Další postup napovídá přiložený pokyn: "..moji následovníci nahradí původní uložení mého poselství moderním způsobem."

Tím je v dnešní době internet.

Zadej skrytou subdoménu, kde je namísto www napsáno dream -  http://dream.rademic.cz

 

HINT: The spike aligned with the surface of the ball should pass through the side wall of the cage opening.

SOLUTION OF SECONDARY TASK:
Place the recessed hedgehog on the symbol at the right bottom corner of the map.
The upper spike will show you that you should focus on the symbol of the Jewish star.
Insert the map back into the tube on which you will find the flower, place the center of this flower on the star on the map (Old-New Synagogue).
Roman numerals correspond to the order of the letters in the flower on the map.
You should decipher the word DREAM from this.
The next step is indicated by the attached instruction: "..my followers will replace the original shelter of my secret in a modern way."
This is the Internet today.
Enter the hidden subdomain where dream is written instead of www -  http://dream.rademic.cz

 

 AXIS ****

TIP: Jeden z ostnů na kuličce je šroubovací.

ŘEŠENÍ: Povolte osten, vložte nejdelší vyšroubovaný osten ježka do ložiska (směrem ven z klece) a převraťte ložisko spolu s ježkem. Řešením není rozebrání ložiska.

 

HINT: One of the spines on the ball is screwed.

SOLUTION: Loosen the spine, insert the longest unscrewed spine into the bearing (out of the cage) and invert the bearing together with the hedgehog. The disassembly of the bearing is not a solution.

 

 CLASSIC ***

TIP: Najděte nejširší otvor a dva nejkratší ostny.

 

HINT: Find the widest hole and the two shortest spines.

 

ŘEŠENÍ:

 

 

SOLUTION:

 

 

 CLASSIC mosaz / brass ***** + CLASSIC nerez / stainless steel *****

TIP: Najděte nejširší otvor.

 

HINT: Find the widest hole.

 

ŘEŠENÍ: / SOLUTION:

 

 

 EPIC ****

TIP: Ostny se nejlépe uchopí, když je klec ve vodorovné poloze a poté je lze nasměrovat na dané místo. Ježkem se pak dá otáčet nejlépe za pomoci dvou prstů zasunutých z vrchní části klece.

ŘEŠENÍ: Nejdříve najděte na ježkovi jeho nejširší osten a ten zasuňte do víčka na dně klece. Otočte ježkem - posune se čep v první drážce. Položte klec do vodorovné polohy a kutálejte s ní, dokud neuvidíte, že clonka v otvoru neumožnila přístup k níže umístěnému víčku. Do otvoru pod clonkou nasměrujte středně tlustý osten, otočte ježkem - posunou se dva čepy dále od středu. Nyní se pokuste prostrčit středovým otvorem uvnitř klece nejtenčí osten. Ježka držte přitisknutého na dně klece a přitom postavte klec na víčko s logem R. Otočte ostnem - posunou se tři čepy nejdále od středu a vnitřní část sjede klecí uvnitř až na víčko s logem R. (Pokud víčko nesjede, srovnejte znovu středně silným ostnem ježka pozici dvou čepů, které posouvá, tak aby byly přesně na konci jejich dráhy.) Uvolněnou součást vyjměte otvorem klece a zasaďte ji třemi vyčnívajícími čepy do spodního víčka klece. Nyní použijte tuto součást jako klíč - začněte s ní otáčet proti směru hodinových ručiček a víčko pod ní by se mělo začít vyšroubovávat. Jakmile víčko vyšroubujete, vyjměte zbylý díl a ježek je venku. Gratuluji!

 

HINT: The spikes are best gripped when the cage is in a horizontal position and then they can be directed to the right location. The hedgehog can be turned best with the help of two fingers inserted from the top of the cage.

SOLUTION: First, find the widest spine on the hedgehog and insert it in the lid on the bottom of the cage. Turn the hedgehog - the pin moves in the first groove. Place the cage in a horizontal position and roll it until you see the hole allowing the access to the lid below. Aim the medium thick bar into this hole, turn the hedgehog - the two pins move away from the center. Now try to insert the thinnest spine through the center hole inside the cage. Hold the hedgehog pressed to the bottom of the cage while placing the cage on the lid with the R logo. (Upside down). Turn the spine - the three pins furthest away from the center move, and the inner part slides down the cage to the lid with the R logo. (If the lid does not slide, re-position the two pins with the use of hedgehog to the end of their path.) Remove the loose part with the cage opening and insert it with three protruding pins into the lower cage lid. Now use this component as a key - start rotating it counterclockwise and the lid underneath should begin to unscrew. When you unscrew the cap, remove the remaining part and the hedgehog is out. Congratulations!

 

 EPIC *** 2022 (v.3)

TIP: Ostny se nejlépe uchopí, když je klec ve vodorovné poloze a poté je lze nasměrovat na dané místo. Ježkem se pak dá otáčet nejlépe za pomoci dvou prstů zasunutých z vrchní části klece.

ŘEŠENÍ: Položte klec do vodorovné polohy a kutálejte s ní, dokud neuvidíte, že clonka v otvoru neumožnila přístup k níže umístěnému víčku.

Do otvoru pod clonkou nasměrujte nejširší osten a ten zasuňte do víčka na dně klece. Otočte ježkem - posunou se čepy v drážce, postavte klec na víčko s logem R, vnitřní část sjede klecí uvnitř až na víčko s logem R. (Pokud víčko nesjede, srovnejte znovu ostnem ježka pozici dvou čepů, které posouvá, tak aby byly přesně na konci jejich dráhy.)

Uvolněnou součást vyjměte otvorem klece a zasaďte ji třemi vyčnívajícími čepy do spodního víčka klece. Nyní použijte tuto součást jako klíč - začněte s ní otáčet proti směru hodinových ručiček a víčko pod ní by se mělo začít vyšroubovávat. Jakmile víčko vyšroubujete, vyjměte zbylý díl a ježek je venku!

 

HINT: The spikes are best gripped when the cage is in a horizontal position and then they can be directed to the right location. The hedgehog can be turned best with the help of two fingers inserted from the top of the cage.

SOLUTION: Place the cage in a horizontal position and roll it until you see the hole allowing the access to the lid below.

Aim the widest spike into the hole under the screen and insert it into the lid at the bottom of the cage. Turn the hedgehog - the pins in the groove move, place the cage on the lid with the R logo (upside down) the inner part goes down the cage inside to the lid with the R logo. (If the lid does not slide, re-position the two pins with the use of hedgehog to the end of their path.)

Remove the loose part with the cage opening and insert it with three protruding pins into the lower cage lid. Now use this component as a key - start rotating it counterclockwise and the lid underneath should begin to unscrew. When you unscrew the cap, remove the remaining part and the hedgehog is out!

 

 FANTOM ****

ŘEŠENÍ / SOLUTION:

 

 

 GEN ***

TIP: Najděte správnou kombinaci ostnů - zároveň se do meziprostoru víčka klece musí dostat dva nejkratší ostny.

 

HINT: Find the right combination of spines - at the same time two shortest spines must get into the cage lid.

 

 HEXAHOG (HEXA, HEXXA) *****

TIP: Klec HEXA - Najděte správný otvor a správnou polohu Hexu.

TIP: Klec HEXXA - Nejlepší technikou je začít sestavovat první řadu od dílu číslo 1 až k dílu číslo 6. Díly se lépe sestavují (zasazením čepu do díry) ve směru OD STŘEDU ven, nikoliv z vnějšku klece směrem ke středu. Jakmile budete hotovi s první řadou je lepší tuto řadu zajistit přiloženou gumičkou. Poté pokračujte v sestavování druhé řady dílů 7 až 12. Nyní můžete menší klec HEXA vložit opatrně do této větší klece a umístit horní víčko, které bude držet celou klec pohromadě.

 

HINT: Cage HEXA - Find the correct hole and the correct Hex position.

HINT: HEXXA Cage - The best technique is to start assembling the first row from piece number 1 to piece number 6. Pieces are better assembled from the center out, not from outside the cage toward the center. Once you are done with the first row, it is better to secure this line with the included rubber band. Then continue assembling the second row from piece number 7 to piece number 12. Now you can insert the smaller HEXA cage carefully into this larger cage and place the top lid that will hold the entire cage together.

 

ŘEŠENÍ / SOLUTION:

 

 

 JEŽIVAL / SPIKEROLLER ****

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

HINT: Find the widest hole of the cage.

 

 ORIGINAL ***

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

ŘEŠENÍ:

 

 

HINT: Find the widest hole of the cage.

 

SOLUTION:

 

 

 MYSTIC ****

TIP: Najděte nejširší otvor.

 

HINT: Find the widest hole.

 

ŘEŠENÍ: / SOLUTION:

 

 

 NEMO

TIP 1:

NEVZDÁVEJ HLEDÁNÍ! Správný zápis souřadnic je 34° 57'S 150° 30'W
TIP 2:
Pokud jsi souřadnice a objev nacházející se na www.rademic.cz nenašel klikni  ZDE !
TIP 3:
Nevíš jak symboly vypadají? Jejich podobu najdeš na měšci! Římské číslice jsou v jeho středu a na okrajích jsou symboly, které máš hledat.

ŘEŠENÍ:

I. MOBILIS IN MOBILI - slogan ponorky Nautilus (uvnitř klece při pohledu jedním a druhým oválným otvorem směrem vzhůru směrem k periskopu)
II. znak Atlantidy najdete stejně jako ostatní symboly na měšci pod daným římským číslem v jeho středu. Tento symbol uvidíte na periskopu při jeho vytažení, otočení dvakrát vlevo (po směru hodinových ručiček) a následným pohledem do čelního otvoru ponorky
III. číslo je 13 (počet kroužků po obvodu díry uvnitř klece, kterou prochází kulička dovnitř mechanizmu)
IV. KRAKATICE - Dvacet tisíc mil pod mořem (při pohledu z vrchu periskopu směrem dolů)
JACHTA - Děti kapitána Granta
(na vnitřní straně povytaženého periskopu při pohledu čelním otvorem)
BALON - Tajuplný ostrov
(na vnitřní straně čela ponorky při pohledu zadním otvorem)

V. nekonečno nalezne každý s prostorovou představivostí, řešení níže

 

 

HINT 1:
DON'T GIVE UP THE SEARCH! The correct coordinate transcript is 34° 57'S 150° 30'W
HINT 2:
If you did not find the coordinates and a discovery located on www.rademic.cz, click  HERE !
HINT 3:
Don't know what the symbols look like? You can find their shape on the bag. Roman numbers related to the task number are in the center and the symbols you have to look for are on the edges.
SOLUTION:

I. MOBILIS IN MOBILI – a slogan of the submarine Nautilus (inside the cage when looking through one and the other oval hole upwards to the periscope)

II. the symbol of Atlantis can be found just like the other symbols on the bag under the given Roman number in its center. You will see this symbol on the periscope when it is pulled out, turning twice to the left (clockwise) and then looking into the front hole of the submarine
III. the number is 13 (the number of dots around the perimeter of the hole inside the cage through which the ball passes inside the mechanism)
IV. KRAKATICE - Twenty thousand miles under the sea (looking down from the top of the periscope)
YACHT - Captain Grant's Children (on the inside of the extended periscope when viewed through the front opening)
BALLOON - Mysterious island (on the inside of the submarine front when viewed through the rear opening)
V. everyone can find infinity with spatial imagination, solution below

 

 

 NOVEL ****

TIP: Najděte nejširší otvor klece.

 

ŘEŠENÍ: „Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme za vyčnívající osten ježkem a soustředíme se na pět okolních ostnů umístěných kolem osy nejdelšího ostnu. Nejprve dostaneme ven tři přilehlé nejkratší ostny.  až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu. Popostrčíme předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou se nacházející ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven. Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak zadní dva vyčnívající se dostanou mimo klec i zbývající přilehlé ostny., a poněkud doleva.

Tím ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překážejí jeho vyklouznutí ven , zmizí z jiných otvorů klece v jejím vnitřku a zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající osten střídavě sem a tam. Přitom se osvobozuje ježek stále víc a více svými ostny z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává způsobem přesně opačným. To už je snadné!“

Poznámka: S respektem k dílu pana Jaroslava Foglara byl použit původní návod z románu Záhada hlavolamu, kde byl přidán text, který tento model popisuje konkrétněji a naopak přeškrtnut text, který je spíše abstraktní tvorbou autora.

Ježek Novel nerozšroubovatelný (s černým ježkem uvnitř) se může principem trochu lišit od modelu Novel rozšroubovatelný (s nerezovým ježkem uvnitř). Nerezový ježek má paty ostnů o milimetr větší a také jeho princip zásadně ovlivňuje utažení polokoulí. Měly by být dotažené tak akorát, ideálně na středy mezera/osten na polokoulích.

 

HINT: Find the widest hole of the cage.

SOLUTION: Find the widest opening in the cage. Grasp the hedgehog through this hole by the longest spike (26 mm long) and focus on the five surrounding spikes located around the axis of the longest one. Get the three adjacent shortest spikes out first, then the remaining longer one. Then you can gradually take out more and more spikes. Note the ones that prevent removal at the back as well.

 RIVAL *****

TIP: Najděte nejširší otvor v kleci.

 

ŘEŠENÍ: Najděte nejširší otvor v kleci (není to ten nejvyšší v čele klece). Nejširší otvor se nachází u značení © RADEMIC - jeden z těch dvou je širší - má šířku 20,2 mm (ostatní mají 19,2 mm). Pak zkoušejte rozteč osového (16mm) a přilehlého (14mm) nejkratšího ostnu, které by měly v jejich rozteči otvorem projít.

Ale pozor, fígl je v tom, že záleží na tom jakou stranou takto ježka vyndáváte i to jak je orientována klec. Oba vedlejší otvory vedle největšího jsou jiné, takže záleží také na orientaci ježka vůči nim. Zkoušejte různé možnosti a jedna ze 4 poloh by měla být správná.

Poznámka: Ježek může jít vyjmout otvorem dost natěsno.

 

 

 

HINT: Find the widest hole of the cage.

SOLUTION: Find the widest opening in the cage (not the highest one at the front of the cage). The widest hole is located at the © RADEMIC marking - one of the two is wider - it has a width of 20.2 mm (the others are 19.2 mm). Then test the spacing of the axial (16mm) and adjacent (14mm) shortest spike, which should pass through the hole in their spacing.

But be careful, the trick is that it depends on which side you take the hedgehog out and how the cage is oriented. The two secondary holes next to the largest one are different, so the hedgehog's orientation to them also depends. Try different options and one of the 4 positions is correct.

Note: The hedgehog can go through the hole quite tightly.

 

 ZIGGY

TIP: Trik je v tom, kam směřuje obličej (nahoru / dolů) a v jaké poloze je dotahován a povolován vnitřní šroub.

ŘEŠENÍ: ROZLOŽENÍ: vyšroubujte levé oko (z pohledu smajlíku) pomocí vystouplého šroubu. Pokud nejde vyšroubovat pomůže jeho převrácení směrem obličejem dolů. Vyjměte mosaznou šestihrannou tyčku. Zasuňte ji do konce vyjmutého šroubu a použijte tento nástroj k vyšroubování pravého oka (tento dlouhý šroub nechte stranou, nebude k ničemu potřeba.) Poté se stejným nástrojem zašroubujte levé oko. Pomáhá otočit obličej směrem dolů, následně nahoru a v této poloze utáhnout. Tento proces opakujte několikrát. Při natočení obličeje směrem dolů by měla uvnitř tyčka zapadnout do šroubu, kterým mechanismus povolujete a umožnit rozevřít poloviny. Tuto operaci musíte provádět následovně - dotáhnout při obličeji směrem nahoru/ otočit obličej směrem dolů/ zatřást nebo velmi nepatrně povolit/ uslyšíte, jak čep přepadne do šroubu/ odsunou poloviny od sebe.

SLOŽENÍ: je poměrně obtížnější. Dotahujte a povolujte s obličejem směrem nahoru dokud se při otočení obličeje směrem dolu a přepadnutí hexa čepu obě poloviny nezajistí. Vyžadujte to mnoho trpělivosti, popřípadě vyzkoušení jiných poloh kdy z obličeje směrem nahoru přejdete do ležmé polohy. Je také možné udělat "reset" hlavolamu a vyšroubování vnitřního šroubu (v levém oku) směrem nahoru pomocí vašeho vlastního imbusového klíče o velikosti 4mm. Následně zašroubování delšího šroubu v pravém oku a hexa tyčky nasazené do velkého šroubu z levého oka v poloze obličej dolu.

 

HINT: The trick is where the face is facing (up / down) and in what position the inner screw is tightened and loosened.

SOLUTION: DISASSEMBLY: unscrew the left eye (from the view of smiley face) using the protruding screw. If it cannot be unscrewed, turning it face down will help. Remove the brass hex rod. Insert it into the end of the removed screw and use this tool to unscrew the right eye (leave this long screw aside, it won't be needed now.) Then use the same tool to screw in the left eye. It helps to turn the face down, then up and tighten in this position. Repeat this process several times. When the face is turned downwards, the rod inside should fit into the screw with which you loosen the mechanism and allow the halves to open. You have to do this operation as follows - tighten face up / turn face down / shake or loosen very slightly / you will hear the pin fall into the screw / the halves will move apart.

ASSEMBLY: is relatively more difficult. Tighten and loosen with the face up until both halves lock when turned face down and the hex pin falls over. It requires a lot of patience, or trying other positions when you go from face up to a lying position. It is also possible to "reset" the puzzle and unscrew the inner screw (in the left eye) upwards using your own 4mm allen key. Subsequently, screwing in the longer screw in the right eye and the hex rod inserted into the large screw from the left eye in the face down position.

 

 STELLA

TIP: Slova použitá v příběhu Stelly slouží zároveň jako nápověda.

ŘEŠENÍ:

ČÁST 1: Vyšroubujte pravé oko - jeho hlavička se dá od zbytku šroubu oddělit a pomocí levého závitu zašroubovat obráceně zpět. Nos našroubujte do vzniklé díry. Tento nástroj ze 3 součástí se pak nejužším koncem zasune do levého oka a bočním tlakem se střed levého oka vytáhne ven.

ČÁST 2: Poté lze buď hlavolam kutálet nebo s ním rotovat v ruce dokud se středová vnitřní část (díra po nose) nezačne vysouvat a neuvolní dvě poloviny demonticonu od sebe. Pokud se vnitřní část nehýbe, zkuste klepnout demonticonem o dlaň, aby se vnitřní část uvolnila. Poté záleží na tom, jakým směrem v ruce točíte nebo kutálíte.  Video tip.

ZAJÍMAVOST + BONUS: Slova použitá v příběhu Stelly slouží zároveň jako nápověda. Je zamilovaná do Ziggyho (má v hlavě jeho souhvězdí) zajímá se o slunce a planety a k tomu používá dalekohled, který byl ukryt v jejím levém oku. Ten lze za pomoci vnitřního dílu z pravého oka do téhož oka zašroubovat.

 

HINT: The words used in Stella's story also serve as instructions.

SOLUTION:

PART 1: Unscrew the right eye - its head can be separated from the rest of the screw and screwed back in using the left-hand thread. Screw the nose into the resulting hole. This 3-part tool is then inserted into the left eye with the narrowest end and lateral pressure is applied to pull the centre of the left eye out.

PART 2: The puzzle can then either be rolled or rotated in the hand until the central inner part (the nose hole) begins to slide out and releases the two halves of the demonticon from each other. If the inner part does not move, try tapping the demonticon against the palm of your hand to get the inner part to release. After that, it depends on which way you are twisting or rolling in your hand.  Video tip.

INTERESTING FACT + BONUS: The words used in Stella's story also serve as instructions. She is in love with Ziggy (she has his constellations in her head) is interested in the sun and planets and uses the telescope that was hidden in her left eye to do so. This can be screwed into the same eye using the inner part from the right eye.

 

 ZAK

TIP 1: Nechte nos Zaka na svém místě.

TIP 2: Zkuste Zaka naklánět ve směru očí a pozorně poslouchejte zvuk uvnitř dokud neutichne.

TIP 3: Pokud neslyšíte uvnitř žádný pohyb, tak odejměte nos.

ŘEŠENÍ: Je třeba si uvědomit, že zajišťovací kolík (puk) má tři polohy. Úplně nahoru se dostane, když je magnetický nos na místě a přitahuje puk nahoru. Střední poloha je, když je nos odstraněn a puk dopadá na dvě ocelové kuličky. Úplně dolů je poloha, kdy jsou obě ocelové kuličky odsunuty z cesty, nos je odstraněn a puk spadne až na dno své komory.

Hlavolam se odemkne, až když je puk úplně dole.

1. Nasaďte nos a otočte Zaka na okamžik vzhůru nohama. Puk je nyní v poloze zcela nahoře a kuličky se mohou volně pohybovat.
2. Začněte se Zakem na vodorovné ploše a pomalu ho naklánějte na jednu stranu. Těsně za úhlem 45 stupňů se obě kuličky přesunou do tunelu.
3. Pomalu vraťte Zaka do vodorovné polohy, jedna koule by měla zůstat v zářezu v horní části tunelu, druhá koule je nyní opět pod pukem.
4. Pomalu nakloňte Zak na druhou stranu. Těsně za úhlem 45 stupňů by měla druhá kulička opustit středovou komoru a umístit se v horní části druhého tunelu.
5. Pomalu vraťte Zaka do vodorovné polohy a vyjměte jeho nos. Pokud je provedení správné, bude nyní kulička v horní části každého tunelu a puk bude moci volně spadnout na dno své komory. Posuňte se od sebe.

DALŠÍ POZNÁMKY:


1. Není uvnitř symetrický. Pokud jeho naklonění nejprve na jednu stranu nepomůže, zkuste ho nejprve naklonit na druhou stranu.
2. Jsou nutné plynulé, pomalé pohyby. Jakékoli náhlé otřesy budou pravděpodobně znamenat, že musíte začít znovu.
3. Při naklápění Zaka druhým směrem uslyšíte, jak druhá kulička padá na místo. Nepokračujte v naklápění, protože první kulička bude posunuta a budete muset začít znovu.

 

Na puku Zaka uvnitř může dojít po čase k opotřebení nápisu. Při zakoupení dalšího Demonticona nabízíme zdarma tento puk náhradní s odolnějším potiskem.

 

HINT 1: Leave Zak's nose in place.

HINT 2: Try tilting Zak in the direction of your eyes and listen carefully to the sound inside until it subsides.

HINT 3: If you don't hear any movement inside, remove nose.

SOLUTION: You need to understand that the locking pin (puck) has three positions. Fully up is achieved when the magnetic nose is in place and attracts the puck upwards. The middle position is when the nose is removed and the puck falls onto the two steel balls. Fully down is when the two steel balls are moved out of the way, the nose is removed and the puck falls all the way to the bottom of its chamber.

The puzzle is only unlocked when the puck is fully down.

1. Put the nose in place and turn Zak upside down momentarily. The puck is now in its fully up position and the balls are free to move.
2. Starting with Zak on a horizontal surface, slowly tilt him one way. Just past 45degs, the two balls will move into a tunnel.
3. Slowly return Zak to level, one ball should remain in the indent at the top of the tunnel, the other ball is now under the puck again.
4. Slowly tilt Zak the other way. Just past 45degs, the second ball should leave the centre chamber and position itself at the top of the second tunnel.
5. Slowly return Zak to level and remove his nose. If executed correctly, there will now be a ball at top of each tunnel and the puck will be free to fall to the bottom of its chamber. Slide apart.

OTHER CONSIDERATIONS:

1. He is not symmetrical inside. If tilting him one way first doesn’t work, try tilting him the other way first.
2. Smooth, slow movements are required. Any sudden jolts will probably mean you need to start again.
3. When tilting Zak the in the second direction, you will hear the second ball drop into place. Do not keep tilting as the first ball will be displaced and you will need to start again.

The lettering on the inside of the Zak puck may wear off over time. When you purchase another Demonticon, we offer a free replacement of this puck with more durable printing.

© Copyright WEB.rademic.cz  Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu zakázáno.